ໄຂປັນຫາການເຮັດທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ Ofline & Online ແບບໃດດີ ກວ່າກັນ

ວິທີເຮັດທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍອອນລາຍ
ກາຍເປັນຫາແບ່ງພັກແບ່ງພວກສຳລັບ ກຸ່ມຄົນທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍແບບ Offline & ກຸ່ມຄົນທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍແບບ Online ແລະຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ຢາກຖາມວ່າ ເປັນຫຍັງຕ້ອງແບ່ງແຍກ ເປັນຫຍັງບໍ່ໝູນໃຊ້ ປະໂຫຍດຈາກ 2 ທາງເລີຍ ເພາະວ່າສຸດທ້າຍຜົນລັບມັນກໍ່ເກີດໃຫ້ແກ່ຄົນ ຄົນດຽວກໍ່ຄືໂຕເຮົາເອງນີ້ແລະ.

ບາງຄັ້ງທ່ານອາດຈະເຄີຍໄດ້ຮັບການຖ່າຍຖອດຈາກບໍລິສັດ ຫຼື Upline ໝູ່ເພື່ອນພາຍໃນທີມ ວ່າການ ເຮັດທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍແບບ Online ມັນບໍ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ບໍ່ສາມາດສ້າງຄວາມສຳພັນໄດ້ດີເທົ່າ Offline ມັນກໍ່ມີສ່ວນຖືກ. ແຕ່ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ຍອມເປີດໃຈຮຽນຮູ້ເທກໂນໂລຊີ ເພື່ອມາເປັນເຄື່ອງທຸ່ນແຮງໃນການເຮັດທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍແລ້ວ ສະແດງວ່າທ່ານກຳລັງພາດກັບສິ່ງດີດີ ທີ່ຈະຊ່ວຍສ້າງປະໂຫຍດໃນການສ້າງທຸລະກິດຂອງທ່ານ ແຕ່ຖ້າທ່ານຄິດວ່າ ວິທີທີ່ທ່ານເຮັດທຸລະກິດໃນຂະນະນີ້ ທີ່ມຸ້ງເນັ້ນພຽງໃນດ້ານ Offline ດ້ານດຽວເທົ່ານັ້ນ ແລະ ກໍ່ຄິດວ່າມັນດີທີ່ສຸດກໍ່ໃຫ້ປິດບົດຄວາມນີ້ໄປເລີຍ.

ກ່ອນຈະໄປຕໍ່ ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍອອກໂຕກ່ອນ ຂ້າພະເຈົ້າໃຊ້ວິທີດຳເນີນທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍແບບລູກປະສົມ ໝາຍຄວາມວ່າ ເຮັດໝົດທັງ 2 ໂຕຄູ່ກັນ Ofline & Online ເພາະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີເຮັດທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍແບບລູກຜະສົມນີ້ ຈາກລູກສິດຄົນເກັ່ງຂອງປະລົມມາຈານອະພິມາຫາເສດຖີຈາກການເຮັດທຸລະກິດເຄື່ອຂ່າຍທີ່ປະສົມປະສານລະຫວ່າງ Offline & Online ກໍ່ຄື Mr Holton Buggs ຜູ່ທີ່ມີລາຍໄດ້ເປັນອັນດັບໜື່ງຈາກການເປັນນັກທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ ຄືລາຍໄດ້ຂອງ Mr Holton Buggs ຕົກຢູ່ປະມານ 2 ລ້ານກວ່າ USD/ເດືອນ ແລະ ໄດ້ຍິນແບບນີ້ແລ້ວ ບັນດາທ່ານຍັງຈະແບ່ງແຍກອີກບໍ່?

ປັນຫາເລື່ອງຄວາມສຳພັນຖ້າໃຊ້ລະບົບ Online

ຫຼາຍໆຄົນກັງວົນກັບປັນຫານີ້ ເພາະຄວາມສຳພັນ ເປັນໜື່ງໃນປັດໃຈທີ່ຈະຂັບເຄື້ອນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ອົງກອນຂອງເຮົາເຕີຍໃຫຍ່ຢ່າງເຂັ້ມແຂງ ໝັ້ນຄົງ. ແຕ່ໃຫ້ລອງຫຼັບຕາປະມານ 10 ວິນາທີ ແລະທົບທວນຄືນໃໝ່ ວ່າມັນແມ່ນຍົກ IT ແລ້ວ ຜູ່ຄົນຫຼາຍກວ່າ 80% ໃນໂລກມາສິງສະຖິດຢູ່ກັບໂລກ Online ກັນທັງນັ້ນ ແລະປັດຈຸບັນ ຫຼາຍໆຄົນມີເພື່ອນໃໝ່ ຫຼືໄດ້ຄົນຖືກໃຈ ເປັນຄູ່ຊີວິດ ກໍ່ຜ່ານຊ່ອງທາງ Online ກໍ່ມີໃຫ້ເຫັນຢ່າງຫລວງຫລາຍ “ແລ້ວເຮົາຈະໝູນໃຊ້ມັນໄດ້ແນວໃດ ເມື່ອຫັນມາໃສ່ໃນວົງການ ທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍອອນລາຍ”.

ລະບົບ Webinar ຫຼື ຫ້ອງການປະຊຸມອອນລາຍ ຖືວ່າເປັນທາງອອກທີ່ດີ ໃນການສ້າງສາຍສຳພັນອັນດີງາມ ມັນຈະເປັນເຄື່ອງມືອັນຊົງພະລັງ ໃນການຂະຫຍາຍຖານລູກຄ້າ ແລະຖານສະມາຊິກໃນອົງກອນຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງໄວ ວິທີນີ້ ນັກການຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດເຂົ້າໃຊ້ກັນມາດົນແລ້ວ ແຕ່ສຳລັບບ້ານເຮົາມັນອາດຈະຍັງໃໝ່. ໂດຍການນຳໃຊ້ລະບົບ Webinar ຫຼື ຫ້ອງການປະຊຸມອອນລາຍ ໃນການໃຫ້ຂໍ້ມູນ ການເຊື່ອມສຳພັນເບື້ອງຕົ້ນ ຫຼື ຈະເອີນວ່າເປັນການເປີດໃຈຄົນຈຳນວນຫຼາຍຄົນກໍ່ໄດ້ ແລະແນ່ນອນ ວ່າທ່ານຈະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເສຍເວລາໃນການເດີນທາງອອກຈາກບ້ານ ພຽງແຕ່ມີ Internet ກໍ່ສາມາດເຂົ້າຟັງສຳມະນາອອນລາຍໄດ້ ທີ່ສຳຄັນຟຣີ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານຍັງສາມາດໃຊ້ວິທີນີ້ ໃນການເປີດໃຈຜູ່ມຸ້ງຫວັງຂອງທ່ານໄດ້, ໃນການໃຫ້ຂໍ້ມູນບໍລິສັດ, ແຜນທຸລະກິດ, ຂໍ້ມູນສິນຄ້າ, ການອົບຮົມທີມງານ ແລະ ການເປີດໂອກາດທາງທຸລະກິດໃຫ້ແກ່ຜູ່ມຸ້ງຫວັງຂອງທ່ານໄດ້.

ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຍົກໃຫ້ເຫັນພາບຢ່າງຊັດເຈນ: ກໍລະນີທ່ານມີທີມງານໃນອົງກອນຫຼາຍພັນຄົນ ການທີ່ທ່ານຈະແຈ້ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫຼື ເຊີນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມງານສຳມນາຕ່າງໆຂອງບໍລິສັດ ຫຼື ຜູ່ນຳທີມພາຍໃນສາຍງານທ່ານຈັດຂື້ນ ທ່ານກໍ່ຕ້ອງໃຊ້ວິທີໂທແຈ້ງແຕ່ລະຄົນ ຫຼື ແຈ້ງຜ່ານຫ້ອງປະຊຸມຂອງສາຂາ ຫຼື ແຈ້ງບອກກັນແບບປາກຕໍ່ປາກ ແນ່ນອນຕ້ອງມີບາງຄົນໃນສາຍງານຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບຂ່າວສານນີ້ ແຕ່ຖ້າຫາກທ່ານນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີການຊື່ສານເຂົ້າມາຊ່ວຍເປັນຕົ້ນ: ການສ້າງ ກຸ່ມ Line ພຽງ Post ຂ່າວສານ ຫຼື ແຈ້ງການ ລົງໃນ ກຸ່ມ Line ທຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມສາມາດເຫັນຂ່າວສານ ແຈ້ງການ ທີ່ທ່ານ Post ລົງ ແບບວ່າສະດວກວ່ອງໄວ ທັນໃຈ ເຂົ້າເຖິງສະມາຊິກທຸກຄົນ.

ນີ້ເປັນພຽງບາງຜົນປະໂຫຍດ ທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຈາກເຮັດທຸລະກິດເຄື່ອຂ່າຍອອນລາຍ ແຕ່ມັນຍັງມີ ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຂໍ້ສະດວກມະຫາສານທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຈາການນຳໃຊ້ລະບົບອອນລາຍເຂົ້າໃນການເຮັດທລະກິດ ເຄືອຂ່າຍ ໂດຍການຜະລືກກຳລັງກັບລະບົບອອບລາຍ ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າທ່ານຈະບໍ່ຢາກພາດມັນແນ່ນອນ ແລະ ຈະມາເປີດເຜີຍເຄັດລັບໃນບົດຄວາມຖັດໄປ ຂໍໃຫ້ບັນດາທ່ານຕິດຕາມໃນບົດຄວາມຖັດໄປ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຜ່ານ Inbox
ສາມາດສອບຖາມ ຜ່ານ WhattsApp