8 ເຫດຜົນຫຼັກທີ່ນັກທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍລົ່ມເຫຼວ

ເຫດຜົນທີ່ນັກທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍລົ່ມເຫຼວ
1. ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດເພາະເລືອກບໍລິສັດຜິດ:
• ເປັນທຸລະກິດແຊລູກໂສ້ ຜິດກົດໝາຍ
• ບໍລິສັດບໍ່ມີຄວາມຍຸດຕິທຳ ແລະ ຈາລິຍະທຳ.
• ສິນຄ້າບໍ່ມີຄວາມຫລາກຫລາຍ.
• ສິນຄ້າດ້ອຍຄຸນນະພາບ ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານແຕ່ລາຄາແພງ
• ບໍ່ມີການພັດທະນາສິນຄ້າ, ລະບົບກິດຈະການ, ບໍ່ມີລະບົບພັດທະນາຄົນໃຫ້ສາມາດດຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ສຳເລັດ ຫຼື ເອີນອີກຢ່າງໜື່ງວ່າໂຮງຮຽນສອນທຸລະກິດ.
• ອວດອ້າງສັບພະຄຸນເກີນຄວາມຈິງ
• ມີນະໂຍບາຍບໍຖືກຕ້ອງ ເຊັ່ນ: ສອນໃຫ້ຜູ່ເຂົ້າຮວມທຸລະກິດ ຫຼອກລວງລູກຄ້າ ຫຼື ຜູ່ບໍລິໂພກ.
• ແຜນການຕະຫຼາດທີ່ເຮັດໄດ້ຍາກ ແລະ ບໍ່ຍຸດຕິທຳ ເຊັ່ນ: ຕ້ອງສະຕອກສິນຄ້າຮັກສາຍອດສູງ ແລະ ຮ້າຍແຮງກວ່ານັ້ນ ບາງບໍລິສັດຍັງສ້າງກັບດັກທາງດ້ານແຜນການຕະຫຼາດໄວ້ອີກ.
ຖ້າບໍລິສັດໃດມີຂໍ້ໃດຂໍ້ 1 ໃນ 8 ຂໍ້ຂ້າງເທິງນີ້ ແນ່ນອນວ່າຄວາມໝັ້ນຄົງກໍ່ຈະບໍ່ຍາວນານ ແລະ ຫາກທ່ານໄດ້ຫຼົງເຂົ້າໄປຮ່ວມກັບບໍລິສັດດັ່ງກ່າວນີ້ໂອກາດບໍ່ປະສົບຜົນສຳລັດຍ່ອມສູງ.

2. ບໍ່ມີລາຍໄດ້ ແລະ ແຫຼ່ງລາຍຮັບອື່ນທີ່ພຽງພໍ:
ການທີ່ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໃນທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ ຕ້ອງມີກະແສເງິນສົດ ແລະ ແຫຼ່ງລາຍຮັບທີ່ດີ ຫຼາຍຊ່ອງທາງ ເພາະວ່າການເຮັດທຸລະກິດເຄືອຕ້ອງໃຊ້ເວລາຍາວນານຈື່ງຈະສາມາດ ມີລາຍຮັບເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.
ດ້ວຍເຫດຜົນດັ່ງກ່າວນີ້, ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະມີລາຍຮັບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກທຸລະກິດ ເຄືອຂ່າຍ ທ່ານຕ້ອງໄດ້ມີກະແສເງິນສົດ ຫຼື ມີແຫຼ່ງລາຍຮັບທີ່ສາມາດຄ້ຳປະກັນຄ່າຄອງຊີບທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານໄດ້ພຽງພໍ.

3. ມອງຂ້າມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຜງ ເຊັ່ນ:
ຄ່ານ້ຳມັນລົດ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການເດີນທາງ, ຄ່າຊື້ບັດເຂົ້າຫ້ອງປະຊຸມ ຫຼື ງານອົບຮົມ, ຄ່າແຕ່ງໂຕ ແລະ ຄ່າຊື້ເສື້ອຜ້າ, ຄ່າອາຫານ ທັງໝົດນີ້ ເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແບບແຜງທີ່ຫຼາຍຄົນບໍ່ໃຫ້ຄວາມ ສຳຄັນ ແລະ ລືມມັນໄປ ໂດຍບໍ່ມີການວາງແຜນ ຫຼື ຊອກຫາເງິນມາຮອງຮັບໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບ້ວງນີ້.

4. ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດຍ້ອນຕົວເຮົາເອງ:
ບໍ່ມີຄວາມອົດທົນ ແລະ ຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ສູງ.
ຂາດຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນຕົວເອງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ກ້າທີ່ຈະເປີດປາກແນະນຳສິນຄ້າ ຫຼື ເປີດໂອກາດທາງທຸລະກິດໃຫ້ຜູ່ທີ່ມີຄວາມປະສົງຢາກຮ່ວມທຸລະກິດ.
ເຂົ້າໃຈຜິດວ່າທຸລະກິດເຄື່ອຂ່າຍສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານລວຍໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຈະສາມາດມີລາຍຮັບແບບ Passive Income ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.
ບໍ່ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍວ່າຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາສຳເລັດໄດ້ແທ້ບໍ່ ເວລາໃດກໍ່ຍັງມີຂໍ້ສົງໃສໃນຫົວຢູ່.
ບໍ່ເຂົ້າໃຈທາດແທ້ ຫຼື ໝາກຫົວໃຈຂອງທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ (ຄິດພຽງວ່າທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ ແມ່ນການຂາຍຂອງ ແລະ ຊວນຄົນ ແລະ ສະປອນເຊີ(ແນະນຳ) ຄົນ ໃຫ້ໄດ້ຫລາຍປານໃດຍິ່ງດີ.

ເຊື່ອອັບລາຍຫຼາຍເກີນໄປ ບາງອັບລາຍກໍ່ມີທັງສາຍດຳ ແລະ ສາຍຂາວ.
ທ່ານບໍ່ມີຄວາມຮັກໃນທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ: ແຕ່ຖືກບັງຄັບໃຫ້ເຮັດ, ຖືກຫຼອກໃຫ້ເຮັດ ຫຼື ທ່ານເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມໂລບຫຼາຍ ພຽງມີນັກທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ ມາແນະນຳໂອກາດທາງທຸລະກິດ ທີ່ຈະສ້າງລາຍໄດ້ມະຫາສານ ແລະ ສາມາດມີອິດສະຫລະພາບທາງການເງິນ ແລະ ເວລາ ທ່ານກໍ່ເລີຍຫູພືງ ຕັດສິນໃຈສະໝັກ ແລະ ລົງທືນຊື້ສິນຄ້າ ໃຫ້ໄດ້ເງື່ອນໄຂໃນການຮັບເງິນປັນຜົນ ແຕ່ບໍ່ຍອມ: ສືກສາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບໍລິສັດ, ຂໍ້ມູນຄຸນນະພາບສິນຄ້າ, ແຜນການຕະຫຼາດ (ຫຼື ວິທີການທີ່ຈະໄດ້ເງິນປັນຜົນຈາກບໍລິສັດ), ບໍ່ໄດ້ທົດລອງໃຊ້ສິນຄ້າຈົນໃຫ້ຜົນລັບທີ່ດີ ແລະ ບໍ່ມີການສືກສາຮຽນຮູ້ໃນການເຮັດທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍວ່າມັນມີຫຍັງແດ່ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາປະສົບຜົນສຳເລັດ.
ບໍ່ໄດ້ທົດລອງໃຊ້ສິນຄ້າຈົນເກີດຜົນ ພຽງແຕ່ຟັງເພື່ອນໆ ຫຼື ບຸກຄົນໃນກຸ່ມ ຫຼື ສາຍງານຂອງທ່ານ ແຊໃຫ້ຟັງເທົ່ານັ້ນ.
ບໍ່ສືກສາຂໍ້ມູນສິນຄ້າຢ່າງລະອຽດ.
ບໍ່ສືກສາແຜນການຕະຫຼາດ.
ບໍ່ສືກສາວິທີການເຮັດການຕະຫຼາດແບບອອນລາຍ ແລະ ອອບລາຍ.
ບໍ່ຍອມເຂົ້າຮຽນຮູ້ໃນລະບົບການສອນງານ ຫຼືພັດທະນາຄົນຂອງບໍລິສັດວາງອອກ ແລະບໍ່ນຳໃຊ້ລະບົບເປັນເຄື່ອງມືໃນການຂະຫຍາຍອົງກອນ.
ບໍ່ສາມາດຖ່າຍຖອດຄວາມຮູ້ໃນການເຮັດທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍໃຫ້ທີມງານຂອງໂຕເອງ.
ບໍ່ພັດທະນາຊອກຫາຄວາມຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງ ເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນຜູ່ນຳອົງກອນ.
ເຮັດທຸລະກິດແບບຜິດວິທີ: ເຊັນ: ຕື້, ງໍ້, ຂໍຂາຍ, ບັງຄັບໃຫ້ຊື້ ຫຼື ຜ່ອນສິນຄ້າ ຮ້າຍແຮງກວ່ານັ້ນແມ່ນ Spam ຫຼື ລົບກວນຄົນອື່ນທາງລະບົບອອນລາຍ ແລະ ອອບລາຍ.
ວາງຕົວບໍ່ເໝາະສົມບໍ່ຮູ້ກາລະເທຊະ ເຊັ່ນ: ໃນການພົບປະຕ່າງໆ ຫຼືຕະຫຼອດຮອດງານສົບ ເມື່ອທ່ານເຫັນບັນດາໝູ່ເພື່ອນ ຫຼື ຄົນອື່ນລົມກັນ ກໍ່ພະຍາຍາມ ແຕ່ຈະສອດແທກດ້ວຍການ ໂຄສະນາໂອກາດທາງທຸລະກິດ ໂຄສະນາສິນຄ້າ ຊື່ງບໍ່ຄຳນືງເຖິງສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມໂຕ.
ຊວນຄົນນິໃສບໍ່ດີບໍ່ມີຄວາມຊື່ສັດເຂົ້າມາໃນອົງກອນ ຫຼື ສາຍງານຂອງທ່ານ ສຸດທ້າຍກໍ່ເກີດປັນຫາ ເປັນຕົ້ນເຊັ່ນ: ເຫັນແກ່ຄະແນນ ຍອມຂາຍສິນຄ້າແບບຕັດລາຄາກັນເອງ.

5.ຂາດທີ່ປືກສາທີ່ດີ:
ນັກທຸລະກິດທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດທັງໝົດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທຸລະກິດຫຍັງກໍ່ຕາມ ລວມທັງເຄືອຂ່າຍ ລ້ວນແຕ່ມີພີ່ລ້ຽງທີ່ດີ:
ທ່ານເອງກໍ່ເຊັ່ນ ທ່ານຕ້ອງຮຽນຮູ້ຈາກຄົນທີ່ປະສົບສຳເລັດທີ່ແທ້ຈິງ ໂດຍໝູນໃຊ້ວິທີການ ເຕັກນິກ ທີ່ຄົນຜູ່ນັ້ນໄດ້ພິສູດແລ້ວວ່າມັນໃຊ້ໄດ້ຜົນ ຈົນປະສົບຜົນສຳເລັດມາແລ້ວ, ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນວ່າຄົນຄົນນັ້ນ ຕ້ອງເປັນອັບລາຍເຮົາ ເປັນຜູ້ແນະນຳເຮົາເຂົ້າມາ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງໄປຊອກຫາດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ.
ເພາະຄົນສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ເຂົ້າມາໃນທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ ຫຼັງຈາກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມທຸລະກິດນີ ບໍ່ດົນ ກໍ່ມັກຈະຖືກຖີ້ມໄວ້ຂ້າງຫລັງສະເຫມີ ໂດຍຜູ່ແນະນຳເຮົາເອງ.

6. ທ່ານມຸ້ງຫວັງພຽງແຕ່ເປັນຜູ່ຢາກຮັບ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍເປັນຜູ່ໃຫ້.
ທ່ານຄາດຫວັງສູງເກີນໄປ ໃນທຸກຄັ້ງທີ່ທ່ານອອກໄປຄົ້ນຫາລູກຄ້າ ຫຼື ໄປສະປອນເຊີຄົນເຂົ້າຮ່ວມທຸລະກິດ ແລະ ມີຄວາມຄິດມຸ້ງຫວັງແຕ່ຢາກໄດ້ເຂົາມາເປັນລູກຄ້າມາເປັນລູກທີມ ແລະ ເມື່ອຖືກປັດຕິເສດ ຈາກກຸ່ມຄົນເຫຼົ່ານັ້ນ ທ່ານກໍ່ເລີ່ມທໍ້ແທ້ ແລະ ໝົດກຳລັງໃຈ ສຸດທ້າຍ ກົງກັນຂ້າມ ກາຍເປັນກຸ່ມຄົ້ນທີ່ທ່ານອອກໄປຄົ້ນຫານັ້ນ ສະປອນເຊີໃຫ້ທ່ານລົ້ມເລີກທຸລະກິດເຄື່ອຂ່າຍ.
ແຕ່ທ່ານລືມຄວາມໝາຍທີ່ແທ້ຈິງຂອງການອອກ ໄປຄົ້ນຫາກຸ່ມຄົນທີ່ຈະເປັນລູກຄ້າ ຫຼື ລູກທີມຂອງທ່ານນັ້ນ ມັນແມ່ນເຮົາເອົາໂອກາດມີຜິວພັນໜ້າຕາ ທີ່ສວຍງາມ ມີສຸຂະພາບທີ່ດີ ແລະ ອັນພິເສດທີ່ສຸດ ເຮົາເອົາໂອກາດຫາເງິນໄປໃຫ້ເຂົົາ ເຂົາບໍ່ເອົາມັນກໍ່ເປັນສິດຂອງເຂົາ.ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມຖ້າເຮົາອອກໄປຫາລູກຄ້າ ຫຼື ໄປສະປອນເຊີຄົນເຂົ້າຮ່ວມທຸລະກິດ ແລະ ມີຄວາມຄິດມຸ້ງຫວັງຈະໄດ້ຮັບການປັດຕິເສດສູງ ທ່ານກໍ່ຈະບໍ່ຜິດຫວັງ ເພາະທ່ານຕ້ອງການຄົນປະຕິເສດທ່ານ ສະແດງວ່າທ່ານ ສົມຫວັງກັບເປົ້າໝາຍທີ່ອອກໄປ ແຕ່ທ່ານຮູ້ບໍວ່າ ການຄິດແບບນີ້ໄດ້ຖືກພິສູດວ່າມັນໄດ້ຜົນແທ້ ສ້າງມະຫາເສດຖີເງິນລ້ານມາຫຼາຍຄົນແລ້ວ.

7. ທ່ານມີຄວາມອົດທົນ, ມີຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈສູງ, ມີການຮຽນຮູ້ ແລະ ມີທືນໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ແຕ່ທ່ານເຂົ້າຮ່ວມທຸລະກິດຜິດຊ່ວງຜິດເວລາ ເຊັ່ນຕົວຢ່າງ: ມີບໍລິສັດເຄືອຂ່າຍ 2 ບໍລິສັດ ຄື ບໍລິສັດ A & ບໍລິສັດ B, ບໍລິສັດ A ເປີດມາໄດ້ 20 ປີ ແລະ ບໍລິສັດ B ຫາກໍ່ເປີດໄດ້ 3 ປີ ແຕ່ສັກກະຍະພາບເທົ່າທຽມບໍລິສັດ ບໍລິສັດ A ແລະ ແນ່ນອນວ່າຫາກທ່ານເລືອກທີ່ຈະເຮັດທຸລະກິດກັບ ບໍລິສັດ A ທີ່ເປີດມາດົນແລ້ວ ຄືຈະມີຄວາມໝັ້ນຄົງສູງ ແຕ່ເກີດຄວາມອີ່ມໂຕແລ້ວ ແນ່ນອນທ່ານ ວ່າທ່ານຈະບໍ່ສາມາດຂະຫຍາຍທຸລະກິດທ່ານໄດ້ແນ່ນອນ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມຖ້າທ່ານເລືອກເຮັດທຸລະກິດ ກັບໍລິສັດ B ໂອກາດທາງທຸລະກິດຍັງເປີດກວ້າງແນ່ນອນ.

8. ຂາດລາຍຊື່ຜູ່ມຸ້ງຫວັງ ທີ່ຈະເປີດໂອກາດໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມທຸລະກິດ ເພາະທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍລາຍຊື່ປຽບຄືດັ່ງທອງຄຳ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຜ່ານ Inbox
ສາມາດສອບຖາມ ຜ່ານ WhattsApp