10 ຕ້ອງຮູ້ ເມື່ອຖືກອັບລາຍຖີ້ມໃນທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ

ເມື່ອຖືກອັບລາຍຖີ້ມ
ຫຼາຍໆຄົນໄດ້ຮັບການສະປອນເຊີ້ເຂົ້າມາຮ່ວມທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍໂດຍອັບລາຍຜູ່ໜ້າຮັກ ແລະແສນດີ ແຕ່ຢູ່ດີດີກໍ່ຫາຍໂຕເຂົ້າກ້ອນເມກ ແລະປ່ອຍໃຫ້ດາວລາຍຜູ່ຖືກສະປອນເຊີເຂົ້າມາທີ່ເປັນຄົນໃໝ່ ເປັນລູກກຳຟ້າຫຼົງທາງບໍ່ຮູ້ຈະເລີ່ມທຸລະກິດແນວໃດ ບໍ່ຮູ້ຊິປືກສາໃຜ ຂໍໃຫ້ເລີ່ມສືກສາ ແລະນຳໃຊ້ 10 ຕ້ອງເປັນແນວທາງໃນການເລີ່ມທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍເມື່ອຖືກອັບລາຍຖິ້ມ:

1. ຕ້ອງເລືອກ Package ການຮ່ວມທຸລະກິດທີ່ສູງສຸດ.
2. ຕ້ອງໃຊ້ສິນຄ້າໃຫ້ເກີດຜົນລັບ ໂດຍມີ ພາບຖ່າຍ ກອນໃຊ້ ຫຼື ຫຼັງໃຊ້ (ຖ້າເປັນການຮັກສາພະຍາດ ກໍ່ຕ້ອງ ມີໃບກວດຈາກແພດ ກ່ອນໃຊ້ສິນຄ້າ ແລະ ຫຼັງໃຊ້ສິນຄ້າ).
3. ຕ້ອງຮູ້ບໍລິສັດ
4. ຕ້ອງຮູ້ສິນຄ້າ
5. ຕ້ອງຮູ້ແຜນການຕະຫຼາດ
6. ຕ້ອງຮູ້ຕອບຂໍ້ໂຕແຍ້ງ
7. ຕ້ອງຮູ້ວິທີເປີດໃຈຄົນ
8. ຕ້ອງຮູ້ການໂທຊວນ ແລະນັດໝາຍ
9. ຕ້ອງຮູ້ວິທີ່ນຳສະເໜີເປີດໂອກາດທາງທຸລະກິດ ເພື່ອປິດການຂາຍ ປີດສະໝັກ.
10. ຕ້ອງຮູ້ນຳໃຊ້ລະບົບສອນງານ ລະບົບພັດທະນາຄົນຂອງບໍລິສັດເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສຳຄັນ ໃນການສ້າງທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ

ສີບຕ້ອງນີ້ແມ່ນແນວທາງແຫ່ງຄວາມຈິງ ໃນການເລີ່ມເຮັດທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ ໂດຍໃຊ້ໄດ້ທຸກບໍລິສັດເຄືອຂ່າຍ ບົດຄວາມນີ້ມາຈາກປະສົບການໂດຍກົງຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ ບາງຄັ້ງທ່ານອາດມີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງ ຫຼື ຮູ້ຢ່າງລະອຽດທ່ອງແທ້ແລ້ວ ແຕ່ກໍ່ຫວັງວ່າມັນຈະມີປະໂຫຍດແກ່ຜູ່ທີ່ຕ້ອງການເລີ່ມຕົ້ນແບບບໍ່ຫລົງທາງ ເນື່ອງຈາກບາງຄັ້ງ ຜູ່ແນະນຳທຸລະກິດຂອງທ່ານ Upline ຫາຍເຂົ້າກ້ອນເມກ ທ່ານກໍ່ຍັງສາມາດ ໄປຕໍ່ໄດ້ດ້ວຍຕົວທ່ານເອງໂດຍນຳໃຊ້ 10 ຕ້ອງນີ້ແລະ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຜ່ານ Inbox
ສາມາດສອບຖາມ ຜ່ານ WhattsApp