ສື່ສານເປັນເຫັນເງິນລ້ານ

 

ໃນປັດຈຸບັນມີນັກທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ ເຫັນມາໃຊ້ ໂລກອອນລາຍ ໂລກ Socail ໃນການຊອກຫາລາຍຊື່ຜູ່ມຸ້ງຫວັງ ກັນຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກພະລັງໂລກອອນລາຍ ໂລກ Socail ມັນສາມາດ ເຂົ້າເຖິງຜູ່ຄົນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໃນເວລາດຽວກັນຢ່າງວ່ອງໄວທັນສະໄໝ.

ແຕ່ກໍ່ມີຫຼາຍຄົນຕາຍຍ້ອນຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈໃນທາດແທ້ຂອງທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ ຫຼືຕາຍຍ້ອນຄວາມໂລບເຫັນແກ່ໂຕ ເຊິ່ງເຮົາສາມາດ ເຫັນໄດ້ຈາກຄຳໂຄສະນາເຊີນຊວນໃນໂລກອອນລາຍ ອາຊິບເສີມລາຍໄດ້ດີສາມາດເຮັດວຽກຈາກບ້ານໄດ້ ພຽງສະມັກເຂົ້າຮ່ວມທຸລະກິດ ແລະໂປໂມດຜ່ານຊື່ອອນລາຍຕ່າງໆກໍ່ສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ງ່າຍໆ ແລະ ທີ່ເຫັນໂຟດກັນສະນັ່ນໂລກອອນລາຍ ກໍ່ຄືທຸລະກິດລົງທືນຕໍ່າກຳໄລສູງ ທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍມາແຮງ ບໍ່ຕ້ອງຂາຍ ບໍ່ຕ້ອງຊວນຄົນ ພຽງລົງທືນກັບບໍລິສັດ ລໍຮັບເງິນປັນຜົນໄດ້ເລີຍ ສະຫຼຸບງ່າຍໆ ຄືພວກຄຳໂຄສະນາຊວນເຊື່ອຕ່າງໆ ທີ່ວ່າພຽງມີເງິນຈັກກ້ອນມາລົງທືນ ແລ້ວບໍ່ຕ້ອງເຮັດຫຍັງ ກໍ່ຈະມີເງິນໄຫລ ເຂົ້າກະເປົາ ແບບໄດ້ເງິນແບບງ່າຍໆວ່າຊັ້ນສາ ແຕ່ພໍມີຄົນຕັດສິນໃຈມາເຮັດແລ້ວບໍ່ເປັນຄືດັ່ງຫວັງ ແລະແລ້ວ ກໍ່ລົ້ມເລີກ ຢຸດເຊົາອອກໄປ ສຸດທ້າຍກໍ່ເປັນຕາບາບໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍອີກ ເພາະດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາຍັງຂ້າງເທິງນີ້ ຄົນທີ່ໂຄສະນາ ເຊີນຊວນ ຊວນເຊື່ອແບບນີ້ ມາຈາກຄົນ 3 ກຸ້ມຄື: ກຸ່ມບໍ່ເຂົ້າໃຈໃນທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ, ກຸ່ມທີ່ເປັນອັບລາຍສາຍດຳ ເຫັນແກ່ໂຕ ຕ້ອງການມີພຽງຍອດຂາຍ ເພື່ອໃຫ້ເກີດລາຍໄດ້ໄວໆ ແລະຂື້ນຕຳແໜ່ງໄວໆ ແລະກຸ່ມສຸດທ້າຍ ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຄືກຸ່ມບໍລິສັດແຊລູກໂສ ຜິດກົດໝາຍ.

ໃນທີ່ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ບັນດາທ່ານ ທີ່ກຳລັງດຳເນີນທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍທີ່ຖືກກົດໝາຍ ທີ່ມີເປົ້າໝາຍຢາກສຳເລັດໃນທຸລະກິດນີ້ ໃຫ້ມີສະຕິ ມີຄວາມຊື່ສັດຈິງໃຈ ມີຈັນຍາບັນ ໃນການຂຽນຄຳໂຄສະນາໂປໂມດທຸລະກິດ ຫຼື ເຊີນຊວນຜູ່ຄົນເພື່ອມາເຂົ້າຮ່ວມທຸລະກິດກັບທ່ານ. ທ່ານລອງຄິດເບິ່ງກ່ອນວ່າ ຖ້າທ່ານຂຽນຄຳໂຄສະນາເຊີນຊວນ ຫຼືໂປໂມດທຸລະກິດ ໃນທຳນອງເນື້ອໃນແບບທີ່ກ່າວມາດັ່ງຂ້າງເທິງນັ້ນ ທ່ານກໍ່ຈະໄດ້ຄົນທີ່ມັກສະນຸກສຸກຊຳບາຍ ຄົນມັກງ່າຍ ບໍ່ຢາກເຮັດຫຍັງແຕ່ຢາກໄດ້ເງິນ ເຂົ້າມາຫາທ່ານແນ່ນອນ ເວົ້າງ່າຍໆ ເຈົ້າຂຽນຄຳໂຄສະນາອອກໄປແນວໃດກໍ່ໄດ້ຄົນແນວນັ້ນມາຮ່ວມງານນຳ ແລະ ການຂຽນຄຳໂຄສະນາໃນລັກສະນະນີ້ ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ ມີຄົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ຕັດສິນໃຈເຂົ້າຮ່ວມທຸລະກິດກັບທ່ານ ແລະແນ່ນອນ ຍອດຄະແນນ PV ຂອງທ່ານ ຫຼື ຕໍາແໜ່ງທາງທຸລະກິດຂອງທ່ານກໍ່ຕ້ອງເພິ່ມຂື້ນແນ່ນອນ ແຕ່ມັນເພິ່ມໃນໄລຍະສັ້ນ ຂາດຄວາມໝັ້ນຄົງແບບຍາວນານ ສຸດທ້າຍຄົນທີ່ທ່ານດຶງພວກເຂົາເຂົ້າມາຮ່ວມທຸລະກິດນັ້ນ ກໍ່ຈະລົ້ມເລິກອອກຈາກທຸລະກິດແນ່ນອນ ເພາະພວກເຂົາຜິດຫວັງ ເນື່ອງຈາກທຸກຢ່າງມັນບໍ່ເປັນຢ່າງທີ່ຄາດຫວັງເອົາໄວ້.

ສຸດທ້າຍຢາກຝາກໄວ້ ທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍມັນບໍ່ແມ່ນຫົນທາງທີ່ຈະສົ່ງໃຫ້ໃຜຄົນໃດຄົນໜື່ງລວຍທາງລັດ ຄົນທີ່ເຂົ້າສຳເລັດມີເງິນມີຄຳ ສາມາດຢຸດໄດ້ ແຕ່ລາຍຮັບບໍ່ຢຸດໄຫຼເຂົ້າກະເປົານະ ຫຼືເອີ້ນອີກຢ່າງໜື່ງວ່າ Passive Income ນະ ເຂົ້າທຳງານຢ່າງໜັກ ຍອມຮຽນຮູ້ວິທີເຮັດທຸລະກິດ ຍອມລົງທືນໃນການເຮັດການຕະຫຼາດ ມີວິໃນສູງ ມີຄວາມເປັນມືອາຊິບສູງ ແລະລົງມືເຮັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງລຽນຕິດກັນຢ່າງຖືກວິທີ ເປັນເວລາ 3-5 ປີ ຈຶ່ງຈະສາມາດປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຜ່ານ Inbox
ສາມາດສອບຖາມ ຜ່ານ WhattsApp