Home

ເຄັດລັບການສ້າງຄວາມສຳເລັດດ້ວຍລະບົບອອນລາຍ

ການຂາຍ

ບົດຄວາມທັງໝົດ

 

ເຄັດລັບສ້າງ Page 5,000 Like ແຕ່ເປັນ Like ຄຸນນະພາບ

ຫຼາຍຄົນເລີ່ມຕົ້ນຂາຍຂອງອອນລາຍຜ່ານ Facebook ສ່ວນໂຕ ແລະຢາກເລີ່ມຕົ້ນເປີດ Fanpage ເພື່ອຂະຫຍາຍຖານລູກຄ້າ ເພີ່ມຍອດຂາຍ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ຈະເລີມສ້າງ Fanpage ໄດ້ແນວໃດ . ປະໂຫຍດ Fanpage 5000 Like 1. ໄດ້ຖານແຟນທີ່ມີສິດຈະຊື້ສິນຄ້າເຮົາເຂົ້າມາໃນ Fanpage ຈຳນວນ 5,000

1 4 5 6 16

Video ສອນສ້າງເວບໄຊ

Video ສອນຕັດຕໍ່ວີດີໂອ