Home

ຄອດສອນຂາຍຂອງອອນລາຍໃຫ້ຂາຍໄດ້

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video

ບົດຄວາມທັງໝົດ

 

7 ຂັ້ນຕອນສ້າງ Page ໃຫ້ປັງ ດ້ວຍ Clip VDO ໃນມືຖືເຄື່ອງດຽວ

ຫາກເພື່ອນໆກຳລັງສ້າງເພຈແຕ່ບໍ່ມີຄົນຕິດຕາມ ບໍ່ປັງ.ກຳລັງສັບສົນວ່າຈະເລີ່ມຕົນດ້ວຍການສ້າງເນື້ອຫາແບບໃດ.ສັບສົນວ່າຄວນສ້າງເນື້ອຫາເປັນຮູບພາບ ຫຼື ວີດີໂອ.ເມື່ອຍໃຈກັບແຮງຕ້ານຂອງຄົນອ້ອມຂ້າງ.ບໍ່ຮູ້ຈະໂປໂມດເພຈແນວໃດ.#ຟັງໃຫ້ຈົບແລ້ວເພື່ອນໆຈະໄດ້ວິທີແກ້.#ສອບຖາມ/ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ.02052888722 .