fbpx

Home

ເຄັດລັບການສ້າງຄວາມສຳເລັດດ້ວຍລະບົບອອນລາຍ

ບົດຄວາມລ່າສຸດ

ເຄັດລັບການປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ
 

ຢາກເປັນຄົນສຳເລັດ ຕ້ອງກ້າປ່ຽນແປງໂຕເອງ

ການທີ່ຄົນຄົນໜື່ງຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໃໜ້າທີ່ການງານ ຫຼືອາຊິບໃດໆ ກໍ່ຕາມທ່ານເຄີຍເຫັນ ເຄີຍສັງເກດບໍວ່າ ພວກເຂົາເລົ່ານັ້ນລ້ວນແຕ່ມີບຸກຄະລິກທັງພາຍນອກ ແລະພາຍໃນ ມີທັດສະນະ ແລະພາວະຄວາມເປັນຜູ່ນຳສູງ.

1 18 19

ການຂາຍ

ການຕະຫຼາດອອນລາຍ

ການສ້າງທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ

ບົດຄວາມທັງໝົດ

Video ສອນສ້າງເວບໄຊ

Video ສອນຕັດຕໍ່ວີດີໂອ