Home

ເຄັດລັບການສ້າງຄວາມສຳເລັດດ້ວຍລະບົບອອນລາຍ

ການຂາຍ

ການຕະຫຼາດອອນລາຍ

ການສ້າງທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ

ບົດຄວາມທັງໝົດ

sattaya
 

ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ອນເຂົ້າສູ່ວົງການທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ

ຖ້າກ່າວເຖິງທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ ໃຫ້ຄົນທົ່ວໄປຟັງໃນທຸກມື້ນີ້ ເຊື່ອແນ່ວ່າທຸກຄົນຕ້ອງແກວ່ງຫົວ ສ່າຍໜ້າທັນທີ ບາງຄົນກໍ່ຈະມີຄຳຖາມຫຼາຍໆຄຳຖາມ ເຊັ່ນ: ທຸລະກິດແຊລູກໂສ້ທິ່ຜິດກົດໝາຍນະວະ

Video ສອນສ້າງເວບໄຊ

Video ສອນຕັດຕໍ່ວີດີໂອ